باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


تیموزان® 120 میلی لیتر (عصاره آویشن و عسل)

تیموزان® شربت گیاهی حاوی عصاره آویشن و عسل می باشد که برای تسکین سرفه خشک و خلط دار، التهاب غشای مخا...

بیشتر

فیژیتول® 200 میلی لیتر (شربت انجیر)

فیژیتول® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و به عنوان ملین استفاده می شود. فیژیتول® 200 منشا گیاهی دا...

بیشتر

فیژیتول® 120 میلی لیتر (شربت انجیر)

فیژیتول® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و به عنوان ملین استفاده می شود. فیژیتول® 120 منشا گیاهی دا...

بیشتر