باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


ارزش ﻫﺎي سازمان

ارزش ﻫﺎي سازمان

ما در سیر به هدف بنیادی شرکت ارزش های حرفه ای خاصی را عمیقا باور داریم شخصیت و هویت سازمان و کارکنان شرکت ما هر روز با قوت بیشتری بر اساس این ارزش های حرفه ای شکل خواهد گرفت

این ارزش ها بر پایه ارزش های اعتقادی جامعه استوار بوده و برخاسته از اعتبار و باور عمیق مدیران شرکت به آن ها می باشد.

این ارزش ها که قویا بر سیاست ها ، تصمیمات و رفتار مدیران و کارکنان شرکت تاثیر خواهد داشت ، ارزش های بنیادی شرکت هستند و عبارت اند از :

  • اولویت کیفیت محصول بر سود
  • صداقت ،اخلاق و روحیه کار تیمی
  • بها دادن به نیروی انسانی جوان،با انگیزه و با دانش و توانمندسازی آن ها برای توسعه مداوم مهارت ها ، نوآوری و کارتیمی
  • نگاه جهانی به کسب و کار و پایبندی به استانداردها و قوانین ملی و بین المللی