باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


فیژیتول® 200 میلی لیتر (شربت انجیر)

فیژیتول® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و به عنوان ملین استفاده می شود. فیژیتول® 200 منشا گیاهی دا...

بیشتر

فیژیتول® 120 میلی لیتر (شربت انجیر)

فیژیتول® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و به عنوان ملین استفاده می شود. فیژیتول® 120 منشا گیاهی دا...

بیشتر