باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


بوپرنورفین 2

بوپرنورفین در دسته داروهای مخدر قرار دارد و جهت کمک درمان برای ترک اعتیاد استفاده می شود. هر بسته بو...

بیشتر

بوپرنورفین 2-نالوکسان 0.5

بوپرنورفین 2-نالوکسان 0.5 در دسته داروهای مخدر قرار دارد و جهت کمک درمان برای ترک اعتیاد استفاده می...

بیشتر