باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


فنوفیبرات 200

فنوفیبرات در دسته داروهای تنظیم کننده چربی خون قرار دارد و در کنار رژیم غذایی برای کاهش چربی خون (کل...

بیشتر